PO,ST, PA 8:00 - 17:00

+420 778 020 782

Ke Stáčírně 607/2, 149 00 Praha

nicolette@lecbapohybem.cz

všeobecné OBCHODNÍ PODMÍNKY

Definice

V těchto Obchodních podmínkách: 

E-shop“ znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti internet prostřednictvím internetové adresy www.lecbapohybem.cz, jejíž hlavní funkcí je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

Formulář“ znamená webové rozhraní, do kterého Uživatel doplní svoje údaje a pomocí funkcionalit navolí požadované Zboží 

Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu nebo prostřednictvím zaslaného Formuláře;

Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Provozovatel“ znamená Nicolette Fialová, IČ 03962105, se sídlem Praha 10, Záběhlice, Ke Skalkám 3249/22, provozovatelka webu lecbapohybem.cz;

Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze Provozovatele, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze Provozovatele;

Spotřebitel“ znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

 
1.OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb Provozovatele, kterým je Nicolette Fialová, IČ 03962105, se sídlem Praha 10, Záběhlice, Ke Skalkám 3249/22, provozovatelka webu lecbapohybem.cz uzavřených s Uživatelem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Provozovatele.
1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele při uzavírání smluv. 
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 
1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná), vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na webových stránkách Provozovatele a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách: www.lecbapohybem.cz

Informace pro spotřebitele

Provozovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je prodej Zboží. 

Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:

Ceny poskytovaného Zboží jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel. 
V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta od převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci. 
Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Nicolette Fialová, Ke Skalkám 22, Praha 10 – Záběhlice nebo e-mailem na podpora@lecbapohybem.cz

Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat Zboží zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou, i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty. 

Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to zákonné důvody. Provozovatel není povinen vrátit přijatou kupní cenu dříve, než mu kupující vrátí Zboží nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal. 

Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.) je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu. Nárok na náhradu této škody je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst oproti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny. 

Formulář pro odstoupení od Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek, a je dostupný také zde [odkaz], Uživatel není povinen formulář použít.

Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti. 

Provozovatel nevyužívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. Lze se obrátit na stížnostní orgán dohledu nebo státního dozoru. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Spotřebitelem z Kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Provozovatel prostřednictvím E-shopu nebo Formluáře nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením „Objednat s povinností platby“ v uživatelském rozhraní E-shopu nebo na Formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2. Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy a souhlas s uzavřením smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku podle čl. 3.1 těchto Obchodních podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením „Potvrdit objednávku“.

2.3. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Uživateli či jeho dětech, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí Formuláře nebo v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svoji e-mailovou adresu, identifikační údaje své nebo svých dětí a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat. 

2.4. Bezvýhradným přijetím nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle čl. 3.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva. Provozovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.5. Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko čl. 2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet Provozovateli. 

2.6. Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu. 

2.7. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.8. Uzavřením Kupní smlouvy:
- Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané Zboží cenu, které je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

- Provozovatel má právo až do okamžiku odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané zboží nemůže dodat. Pokud již byla Uživatelem za toto Zboží uhrazena kupní cena, Provozovatel ji bez zbytečného odkladu vrátí Uživateli na jím uvedený bankovní účet. 

- Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele takové potvrzení, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli. 

- Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 Občanského zákoníku se nepoužije. 

- Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí E-shopu. 

- Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli i uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli. Pokud některé ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem. V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částku na bankovní účet Provozovatele. 

- Provozovatel má právo poskytnout slevu z kupní ceny Zboží. Slevy lze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak. 
Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady nese výhradně Uživatel. 

- Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem. 

- Provozovatel se zavazuje odeslat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od odeslání informace o uzavření Kupní smlouvy dle čl. 3.6 těchto Obchodních podmínek. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.

- Provozovatel zašle Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu. 

- Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. odstoupením), zaniká daná darovací smlouvy bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovali vrátit i poskytnutý dar. 

- Provozovatel poskytuje Uživateli záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele. 

- Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel reklamované Zboží. 

 - Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad. 

- Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, přechází na Uživatele, které je Spotřebitelem, okamžikem převzetí daného zboží a Uživatele, který není Spotřebitelem, okamžikem předání daného zboží prvnímu přepravci. 

2.9. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a na žádost Uživatele ji zašle Provozovatel Uživateli.

2.10. Uživatel je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

2.11. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany Provozovatele na emailovou adresu Uživatele uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

2.12. Přístupové údaje poskytne Provozovatel Uživateli až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

3. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

3.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu Uživatele. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou. Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám přístupové údaje ani jakýkoliv jiný přístup do uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto údajů je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost Provozovateli.

3.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo k omezení přístupu do Uživatelského účtu, a to zejména z důvodů technické údržby E-shopu či souvisejícího software nebo hardware. Poskytovatel může Uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet déle než pět (5) let nepoužívá nebo v případě, kdy Uživatel podstatně poruší povinnosti z Kupní smlouvy. 

3.3. Produkty, které Provozovatel prostřednictvím E-shopu rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, plakáty, hry, hračky, cvičební pomůcky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1. Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

4.2. V případě odstoupení Uživatele od smlouvy na online vzdělávací produkt, je Provozovatel oprávněn neprodleně po doručení odstoupení Uživateli deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

5.1. Provozovatel odpovídá za to, že je Zboží při převzetí bez vad. 

5.2. Uživatel je oprávněn uplatnit u Provozovatele právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Provozovatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Spotřebitel Provozovateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže vadné zboží užívat.

5.3. Má-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

5.4. Spotřebitel sdělí provozovateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Spotřebitel změnit bez souhlasu Provozovatele; to neplatí, žádal-li Spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

5.5. Provozovatel je povinen Spotřebitel vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Provozovatelem k provedení opravy.

5.6. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit. 

5.7. Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží odstranit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. 

5.8. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil. 

5.9. Odpovědnost Provozovatele za vadu Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží. 

5.10. Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době. 

5.11. Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list - jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele. 

5.12. Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy. 

5.13. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány. 

5.14. Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží. 

5.15. Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborného zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v nevhodných podmínkách. 

5.16. Provozovatel neodpovídá za závady, které mohou vzniknout Uživateli díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1. Všechny produkty a služby Provozovatele slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti v oblasti v oblasti zdravého pohybu, zdravého motorického vývoje kojenců, batolat a dětí. Informace, jsou pouze návody a doporučení. Provozovatel není jakkoliv odpovědný za Uživatelův úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za pocity, zdravotní stav a stavy, které může Uživatel prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu je Uživatel plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Uživatelův úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které Provozovatel nemůže ovlivnit, jako např. dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, obětavosti, zdravotním stavu, stresového faktoru apod.

6.2. Provozovatel upozorňuje, že informace obsažené v produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Provozovatel plně respektuje důvěrný charakter dat, která Uživatel vyplňuje do objednávky a poskytuje. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití a je s nimi nakládáno v souladu se Zásadami nakládání s osobními údaji dostupnými na lecbapohybem.cz

8. ŽIVÉ AKCE – SEMINÁŘE

8.1. Uživatel se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 2 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové domluvě s Provozovatelem.

8.2. Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden Uživatelem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána Uživateli faktura s datem splatnosti ceny za seminář.

8.3. Zařazení Uživatelů na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Uživatel bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

8:4. Cena semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na E-shopu. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

8.5. Uživatel se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však ke dni konání semináře, a to převodem na účet Provozovatele nebo prostřednictvím platební brány. Po uhrazení kupní ceny zašle Provozovatel Uživateli daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.

8.6. Provozovatel si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit Uživateli cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží Uživatel daňový doklad při platbě.

8.7. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má Uživatel právo na vrácení částky na bankovní účet (s povinností uvést Provozovateli svůj bankovní účet), absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt Provozovatele ve stejné hodnotě.

8.8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese odpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.

8.9. Odesláním prodejního formuláře uděluje Uživatel výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.

8.10. Účast na semináři je dobrovolná a každý Uživatel odpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se Uživatel řídí podle vlastního uvážení. Uživatel bere na vědomí, že v průběhu semináře může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. 

8.11. V případě že Uživatel semináře v době konání semináře podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

8.12. Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje Uživatele získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

8.13. Žádost a zrušení /odhlášení ze semináře je třeba zaslat emailem na adresu asistentkabara@lecbapohybem.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky Uživatele. 

8.14. Při odhlášení nejméně 48 hodin před konáním semináře bude Účastníkovi vráceno 100 % z uhrazené částky. Při odhlášení méně než 48 hodin před datem konáním semináře, bude Uživateli účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Uživatel však má možnost již uhrazenou cenu převést na již uhrazenou cenu převést na jinou osobu. Údaje nového majitele přihlášky hlaste na email asistentkabara@lecbapohybem.cz.

8.15. Pokud se seminář nerealizuje ze zásahu vyšší moci a Uživatel odmítne jinou formu kompenzace vstupného (náhradní termín, dárkový poukaz...), je mu účtován stornopoplatek ve výši 200 Kč na pokrytí uhrazeného pronájmu a odvedeného DPH.

8.16. Peníze budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany Uživatele na emailovou adresu Provozovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.

9. PODMÍNKY OPAKOVANÝCH PLATEB

9.1. V případě zakoupení online produktů s opakovanou platbou na počet plateb zvolených Uživatelem, Uživatel zvolením platby prostřednictvím platební karty souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby.

9.2. Tarify a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny na webové stránce produktu a v prodejním formuláři. Jde vždy o fixní částku, která je uvedena u produktu a bude strhávána v počtu zvoleném Uživatelem. Datum prvního stržení je vždy při objednávce a další platby vždy za měsíc. Na opakovanou platbu bude vždy Uživatelem upozorněn emailem 7 dní před stržením platby z karty.

9.3. V případě zájmu o ukončení členství ve webinářích je třeba ukončení oznámit minimálně 24 hodin před stržením platby. V případě nedodržení lhůty bude členství přerušeno až další měsíc. 

9.4. Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami jsou Uživateli zasílány emailem. Pokud chce Uživatel udělat změnu v nastavení opakovaných plateb, tak se obrátí na Provozovatele emailem na podpora@lecbapohybem.cz

9.5. Údaje platební kartě Uživatele jsou uloženy u platební brány Thepay a Thepay s nimi nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Provozovatele.

10.2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

10.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4. Provozovatel si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

10.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

10.6.Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 18.5.2023.