PO,ST, PA 8:00 - 17:00

+420 778 020 782

Ke Stáčírně 607/2, 149 00 Praha

nicolette@lecbapohybem.cz

ZÁSADY PRÁCE S OSOBNÍMI ÚDAJI

Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Nicolette Fialová, IČ 03962105, se sídlem Praha 10, Záběhlice, Ke Skalkám 3249/22, provozovatelka webu lecbapohybem.cz 

Správce určuje, jak a za jakým účelem budou osobní údaje zpracovávány, po jak dlouhou dobu a určuje další zpracovatele.

Kontaktní údaje jsou: nicolette@lecbapohybem.cz

Dále v textu jako „Správce“.

Prohlášení Správce

Správce prohlašuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- Bude zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

- Plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a umožní uplatňování a plnění práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Osobní údaje, které jsou Správci ke zpracování svěřeny, zpracovává z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. Poskytování služeb a plnění smlouvy
v rozsahu, který je nezbytný k plnění smlouvy: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu 

2. Vedení účetnictví
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění zákonné povinnosti vedení účetnictví.

3. Marketing - zasílání newsletterů
Osobní údaje a údaje o chování v rámci newsletterů jsou využívány za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Pokud jste již v e-shopu nakoupili, jsou newslettery zasílány s předpokladem, že máte o novinky zájem. Pokud jste nenakoupili, jsou Vám newslettery zasílány na základě uděleného souhlasu. Obojí po dobu 5 let o nákupu/udělení souhlasu. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. 

Fotografie a video záznamy ze seminářů

Na akcích, kterých se účastníte osobně, je Správcem pořizován fotografická či audiovizuální dokumentace. Tyto záznamy jsou používány k propagaci na webu nebo sociálních sítích vlastněných Správcem.

Jména účastníků budou zveřejněna pouze s jejich souhlasem. Pokud si nepřeje být na záznamech, uveďte toto přání v poznámce při odesílání objednávky nebo přímo Správci před začátkem dané akce. 

Správce vaše osobní údaje zpracovává a ukládá po dobu trvání promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo není Správcem uvedeno jinak.

Cookies

Při procházení webových stránek www.lecbapohybem.cz je zaznamenávána vaši IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. 

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je oprávněným zájmem Správce, neboť Správce tak může pracovat na zlepšování poskytovaných služeb. 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě uděleného souhlasu. Používání cookies může být v internetovém prohlížeči zakázáno a stránky lze prohlížet v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Správce prohlašuje, že údaje, které zpracovává chrání v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického vývoje. Jsou přijata a udržována veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K údajům mají přístup pouze takové třetí osoby, které jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pokud jsou využívány třetí osoby, jedná s vždy o služby a aplikace zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
Mioweb – platforma webu, email, faktury
Smartemailing – platforma pro email, newsletter
Google - Google Analytics, Google Disk
Idoklad – fakturace
Gopay – platební brána

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data jsou zpracovávána výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

1. Právo na informace
- Toto právo je plněno již touto informační stránkou. 

2. Právo na přístup
- na výzvu Vám ve lhůtě 30 dnů bude předloženo, jaké osobní údaje jsou Správcem zpracovávány a k jakému účelu

3. Právo na doplnění nebo změnu
- V případě, že jsou údaje neaktuální nebo chybné

4. Právo na omezení zpracování
- Zpracovávané údaje jsou nepřesné, domníváte se, že zpracování je prováděno nezákonně
- Právo vznést námitku proti zpracování
- Lze omezit rozsah osobních údajů nebo rozsahů jejich zpracování

5. Právo na výmaz
- Veškeré vaše údaje budou vymazány (i ze systémů třetích stran a záloh) ve lhůtě 30 dnů
- Budou vymazány všechny údaje, které nejsou nutné pro plnění zákonných povinností vyžadovaných jiným zákonem

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Máte právo se kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností. Prosíme, kontaktujte se svojí stížností nejprve Správce, který se pokusí svoje pochybení napravit a uvést vše do požadovaného stavu. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

V každém zaslaném e-mailu můžete kliknutím na odhlašovací odkaz ukončit odebírání těchto informačních materiálů. 

Mlčenlivost

Všechny osoby, které mají přístup k vašim osobním údajům jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se Správcem. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 18.5.2023